IZDVOJENI OGLASI
 
stampabookmarkPovratak

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ објављује ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова) и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

Poziv za obavljanje letnje prakse-Narodna banka SrbijeНародна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 31. августа 2022. године, Народна банка Србије ће примити до 30 студената треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма или модула:

у основним организационим јединицама:

Економија и финансије; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Примењена статистика и квантитативна анализа; Рачуноводство и ревизија; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Међународна економија и спољна трговина; Пословна информатика; Квантитативне финансије – IMQF, a основне студије завршене на економском, природно-математичком или електротехничком факултету; Квантитативна анализа (модул Економетрија или Статистика); Право; Електротехника (Софтверско инжењерство); Математика (модул Рачунарство и информатика; Статистика, актуарска и финансијска математика; Информатика; Вероватноћа, статистика и финансијска математика; Примењена математика и Примењена математика – наука о подацима); студијски програми Факултета организационих наука; Студије наука безбедности; Машинство (Tермотехника),

у Филијали у Београду: Економија,

у Филијали у Крагујевцу: Економија – модул Финансије, берзе и банкарство.

На летњу праксу примa се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:
  1. просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
  2. апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа,
  3. држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла 
или поштом, односно лично на адресу
Београд, Краља Петра 12, 
с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:
биографију и мотивационо писмо,
оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,
уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 20. мај 2022. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности.

О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.


 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12
Gradovi: Beograd, Kragujevac
Kategorije: Administracija, računovodstvo, revizija, Ekonomija, Finansije, bankarstvo, Hemija, fizika, matematika (prirodne nauke)
Rok za konkurisanje: 20.05.2022.god. u 23:59
Vaše ime
Poslati na E-mail